GF Steak Polenta - Polenta Topped with Grilled 6oz NY Strip Steak, Gorgonzola & Pico de gallo(Gluten Free)